artykuł nr 1

Uchwała Nr 418/LI/2023 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.03.2023

Uchwała Nr 418/LI/2023
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 i pkt. 10, art. 51 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 40) oraz art 89 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 218, art.220, art. 221, art.222, art. 235, art 236 art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 394/XLVIII/2022 z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy na 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 773 724,00 zł..z tytułu  wpłat na zakup węgla - 489 000,00 zł., o środki z Funduszu Pomocy na edukację dla Ukrainy – 52 300,00 zł. subwencja oświatowa – 81 167,00 zł. odszkodowanie z tytułu uszkodzonego wodociągu – 1257,00 zł., zwrot kosztów utrzymania w przedszkolu – 150 000,00 zł. oraz bieżącą realizacją budżetu  załącznik nr 1 - dochody otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zwiększa się  wydatki o kwotę 773 724,00,00 zł., na zakup i transport węgla po cenach preferencyjnych - 489 000,00zł. ,  na wynagrodzenia  w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy – 52 300,00 zł. zwiększenie subwencji na wynagrodzenia dla nauczycieli – 81 167,00 zł., dotacje dla OSP - 20 000,00 zł. oraz bieżącą realizacją budżetu  załącznik nr 2 - wydatki otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,

3) wprowadza się plan dochodów i wydatków z wyodrębnionych środków z Funduszu Pomocy Ukraina , który zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:
Załączzniki135 KB