artykuł nr 1

Zawiadomienie

Kłomnice, 21.03.2022

 

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

Na podstawie art.36 ust.1 w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz.U. z 2021 poz.735 z późn. zm.)

 

zawiadamia się strony postępowania

 

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o zwrocie do budżetu gminy dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem udzielonej Klubowi Sportowemu WARTA Zawada na podstawie umowy o nr 14/PU/2018 z dnia 04.06.2018 roku ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy.

Nowy termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 15 kwietnia 2022 roku.

 

Pouczenie:
Zgodnie z treścią art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponadto informuję, że ponaglenie wnosi się: 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie; lub 2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

 

Wójt Gminy Kłomnice

Piotr Juszczyk

Otrzymują:

1. Strona postępowania

2. a/a