artykuł nr 1

Protokół Nr XXXIX.2022

OR-RG.0002.5.2022

Protokół Nr XXXIX.2022
z XXXIX sesji Rady Gminy Kłomnice 
odbytej w dniu 10.05.2022r.

XXXIX sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 10.05.2022r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego pok. nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy p. Kazimierz Wilkoszewski  otworzył XXXIX sesję Rady Gminy Kłomnice.

Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Skarbnika Gminy p. E. Dąbrowską, Sekretarz Gminy p. B. Lara, Wicestarostę Częstochowskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów.

Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Zastępca Przewodniczącego p. Kazimierz Wilkoszewski oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Spóźnienie:

1. Jarosław Łapeta

2. Małgorzata Nalewajka

3. Bartłomiej Żurek

4. A. Wilk

5. A. Derda

Ad. pkt. 3

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy p. Kazimierz Wilkoszewski  odczytał proponowany porządek obrad.

  1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady.
  5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
  7. Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok – uchwała.
  8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 - uchwała.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Kłomnicach w trybie bezprzetargowym,

b)przekazania wniosku zgodnie z właściwością.

  10. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice.

11.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz

 informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

12.Wolne wnioski i komunikaty.

13. Zamknięcie obrad sesji.

O wprowadzenie w proponowany porządek obrad 2 uchwał w pkt. 9c oraz w pkt 9d zwrócił się Zastępca Wójta.

Przystąpiono nad wprowadzeniem w porządek obrad pkt. 9c uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice nr 322/XXXVIII/2022 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2022r.

Za – 10 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi załącznik nr 3.

Przystąpiono nad wprowadzeniem w porządek obrad pkt. 9d uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2022-2030 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji.

Za – 10 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi załącznik nr 4.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami.

Za – 10 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi załącznik nr 5.

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie (10„za”) przyjęli porządek obrad.

Ad. pkt.  4

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy p. Kazimierz Wilkoszewski  poinformował, że protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy był dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. Wobec powyższego zaproponowano, aby przyjąć je bez odczytywania.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy.

Za – 10 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 6

Ad. pkt. 5

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1) Anna Koza 

2) Wanda Kusztal

3) Paweł Kowalik

Przystąpiono do głosowania.

Za – 10 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 7.

Ad. pkt. 6

Nie było interpelacji.

Ad. pkt. 7

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Radna w Kusztal   – odczytała w/w projekt – załącznik 8 do protokołu.

Projekt uchwały omówiła p. Skarbnik Ewa Dąbrowska. Pytań do projektu uchwały nie było.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok – protokół z głosowania stanowi zał. nr 9 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 10 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Zastępca Przewodniczącego poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. pkt. 8

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030.

Radna A. Koza – odczytała w/w projekt – załącznik 10 do protokołu.

Projekt uchwały omówiła p. Skarbnik Ewa Dąbrowska. Pytań do projektu uchwały nie było

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 11 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 10 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Zastępca Przewodniczącego poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. pkt. 9a

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy przeszedł do omawiania projektu uchwały sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Kłomnicach w trybie bezprzetargowym.

Radny P. Kowalik   – odczytał w/w projekt – załącznik 12 do protokołu.

Kierownik. D. Smolarek omówił projekt do którego nie było pytań.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Kłomnicach w trybie bezprzetargowym – protokół z głosowania stanowi zał. nr 13 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 10 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Zastępca Przewodniczącego poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. pkt. 9b

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości.

Tomasz Igielski Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił stanowisko komisji w w/w sprawie. 

Następnie W. Kusztal  – odczytała w/w projekt – załącznik 14 do protokołu.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 15 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 10 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Zastępca Przewodniczącego poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. pkt. 9c

Zastępca Przewodniczącego przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice nr 322/XXXVIII/2022 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2022r.

Następnie Radna A. Koza– odczytała w/w projekt – załącznik 16 do protokołu.

Pani Skarbnik  omówiła projekt do którego nie było pytań.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice nr 322/XXXVIII/2022 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2022r. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 17 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 10 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Zastępca Przewodniczącego poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. pkt. 9d

Zastępca Przewodniczącego K. Wilkoszewski przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2022-2030 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji .

Następnie Radny P. Kowalik– odczytał w/w projekt – załącznik 18 do protokołu.

Zastępca Wójta p. Adam Śliwakowski omówił projekt uchwały, do którego nie było pytań.  

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2022-2030 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji – protokół z głosowania stanowi zał. nr 19 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 10 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Zastępca Przewodniczącego poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. pkt. 10

Zastępca Przewodniczącego p. K. Wilkoszewski przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice.

Tomasz Igielski Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił stanowisko komisji w sprawie rozpatrzenia skargi.

Następnie Radna W. Kusztal– odczytała w/w projekt – załącznik 20 do protokołu.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem w/w  uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 21 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 10 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Zastępca Przewodniczącego poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. pkt. 11

Zastępca Wójta przekazał informacje z bieżącej działalności.

Ad. pkt. 12

Głos zabrał Wicestarosta Częstochowski p. J. Miarzyński informując o działalności powiatu na terenie Gminy Kłomnice m.in. o transporcie zbiorowym, remoncie skrzyżowania w miejscowości Skrzydlów, scaleniu w Zawadzie oraz o zakończeniu remontu drogi Niwki i Rzerzęczyce.

Ad. pkt. 14.

Ponieważ nie było więcej spraw Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice p. Kazimierz Wilkoszewski  podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXXIX sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XXXIX Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice

Kazimierz Wilkoszewski 

Załączniki:
glosowania_imienne.pdfMB