artykuł nr 1

Protokół Nr XXXVIII.2022

OR-RG.0002.4.2022

Protokół Nr XXXVIII.2022
z XXXVIII sesji Rady Gminy Kłomnice 
odbytej w dniu 06.04.2022r.

XXXVIII sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 06.04.2022r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego pok. nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył XXXVIII sesję Rady Gminy Kłomnice.

Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Skarbnika Gminy p. E. Dąbrowską, Radcę prawnego oraz kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów.

Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Spóźnienie:

1. Jarosław Łapeta

2. Stanisław Matuszczak

 

Ad. pkt. 3

Przewodniczący Rady p. B Żurek odczytał proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy oraz protokołu z XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok – uchwała.
 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 - uchwała.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2022, 
 2. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Karczewice,
 3. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłomnice,
 4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Gminy Kłomnice, na rzecz dotychczasowego użytkowania wieczystego,
 6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025,
 7. udzielenia dotacji celowej Powiatowi Częstochowskiemu,
 8. zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024,
 9. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłomnice,
 10. przekazania wniosku według właściwości,
 11. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki
  i soboty przez rolników i ich domowników.

 

10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz

 informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

11.Wolne wnioski i komunikaty.

12. Zamknięcie obrad sesji.

Do przedstawionego porządku obrad nie było zmian więc przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Za – 13 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi załącznik nr 3.

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie (13„za”) przyjęli porządek obrad.

Ad. pkt.  4

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice poinformował, że protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy oraz protokół z XXXVII Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłomnice były dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Wobec powyższego zaproponowano, aby przyjąć je bez odczytywania.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.

Za – 13 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 4.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXXVII Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

Za – 13 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 5.

 

Ad. pkt. 5

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1) Anna Koza  

2) Wojciech Szymczyk

3) Marek Szymczak  

Przystąpiono do głosowania.

Za – 13 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 6.

 

Ad. pkt. 6

Radna p. Wanda Kusztal złożyła dwie interpelacje w sprawie poprawy nawierzchni ulicy Akacjowej w Bartkowicach zał. nr 7 oraz poprawy nawierzchni ulicy Kwiatowej w Michałowie zał. nr 8.

Radny Jarosław Łapeta dołączył do obrad.

Ad. pkt. 7

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Radna A. Koza – odczytała w/w projekt – załącznik 9 do protokołu.

Projekt uchwały omówiła p. Skarbnik Ewa Dąbrowska. Pytań do projektu uchwały nie było.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok – protokół z głosowania stanowi zał. nr 10 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

 

Ad. pkt. 8

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030.

Radny Stanisław Matuszczak dołączył do obrad.

Radny W. Szymczyk  – odczytał w/w projekt – załącznik 11 do protokołu.

Projekt uchwały omówiła p. Skarbnik Ewa Dąbrowska. Pytań do projektu uchwały nie było Przewodniczący poinformował, że Rada jest w składzie 15 osobowym.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 12 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 15 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. pkt. 9a

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2022.

 

Radny M. Szymczak – odczytał w/w projekt – załącznik 13 do protokołu.

Kierownik. D. Smolarek omówił projekt do którego nie było pytań.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2022 – protokół z głosowania stanowi zał. nr 14 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 15 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. pkt. 9b

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Karczewice.

Następnie A. Koza  – odczytała w/w projekt – załącznik 15 do protokołu.

Kierownik. D. Smolarek omówił projekt do którego nie było pytań

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Karczewice – protokół z głosowania stanowi zał. nr 16 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 15 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. pkt. 9c

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłomnice.

Następnie Radny W. Szymczyk – odczytał w/w projekt – załącznik 17 do protokołu.

Kierownik. D. Smolarek omówił projekt do którego nie było pytań.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie  w wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłomnice – protokół z głosowania stanowi zał. nr 18 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 15 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. pkt. 9d

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Następnie Radny M. Szymczak– odczytał w/w projekt – załącznik 19 do protokołu.

Kierownik. D. Smolarek omówił projekt uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – protokół z głosowania stanowi zał. nr 20 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 15 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. pkt. 9e

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Gminy Kłomnice, na rzecz dotychczasowego użytkowania wieczystego.

Następnie Radna A. Koza– odczytała w/w projekt – załącznik 21 do protokołu.

Kierownik. D. Smolarek omówił projekt uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem w/w  uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 22 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 15 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. pkt. 9f

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w  sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.

Radny W. Szymczyk - odczytał w/w projekt – załącznik nr 23 do protokołu.

Ponieważ Sekretarz Gminy była nieobecna na sesji projekt uchwały omówił Zastępca Wójta p. A. Śliwakowski.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/w uchwały - protokół z głosowania stanowi zał. nr 24 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 15 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. pkt. 9g

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w  sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Częstochowskiemu.

Radny M. Szymczak - odczytał w/w projekt – załącznik nr 25 do protokołu.

Projekt uchwały omówił Zastępca Wójta p. A. Śliwakowski.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/w uchwały - protokół z głosowania stanowi zał. nr 26 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 15 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

 

Ad. pkt. 9h

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w  sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.

Radna A. Koza  - odczytała w/w projekt – załącznik nr 27 do protokołu.

Następnie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. A. Kubalska  omówiła projekt uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/w uchwały - protokół z głosowania stanowi zał. nr 28 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 15 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. pkt. 9i

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w  sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłomnice.

Radny W. Szymczyk  - odczytał w/w projekt – załącznik nr 29 do protokołu.

Następnie Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury p. M. Bąk  omówiła projekt uchwały.

Radny Józef Koza opuścił obrady.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/w uchwały - protokół z głosowania stanowi zał. nr 30 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

 

Ad. pkt. 9j

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w  sprawie przekazania wniosku według właściwości.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. T. Igielski przedstawił stanowisko Komisji w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Przybyłów dotyczącego wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze łączącą wieś Przybyłów z Witkowicami.

Radny M. Szymczak  - odczytał w/w projekt – załącznik nr 31 do protokołu.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu w/w uchwały - protokół z głosowania stanowi zał. nr 32 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

 

Ad. pkt. 9k

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w  sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Radna A. Koza  - odczytała w/w projekt – załącznik nr 33 do protokołu.

Przewodniczący poinformował, że projekt powyższej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/w uchwały - protokół z głosowania stanowi zał. nr 34 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

 

Ad. pkt. 10

Zastępca Wójta przekazał informacje z bieżącej działalności oraz poinformował, że na złożone interpelacje odpowiedź zostanie udzielna na piśmie.

 

Ad. pkt. 11

Pytanie o transport gminny z Garnka do Kłomnic zadał Radny Tomasz Igielski, dotyczyły one ilości osób korzystających z transportu oraz o koszcie paliwa. Na pytania odpowiedział Zastępca Wójta informując, że w luty sprzedana 5 biletów a w marcu 20 wszystko odbywa się w ramach przetargu. Następnie podziękował wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich, Ochotniczym Strażom Pożarnym Radnym oraz wszystkim, którzy włączyli się w organizację Jarmarku Wielkanocnego.

Następnie Radny Stanisław Matuszczak zachęcał do wzięcia udziału w zawodach strzeleckich.

 Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Żurek złożył wszystkim życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.  

Ad. pkt. 14.

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXXVIII sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XXXVIII Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Bartłomiej Żurek

 

 

 

 

Protokołowała:

J. Kwarciak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Załączniki:
głosowanie imienne MB