artykuł nr 1

Protokół Nr XXXVII.2022

OR-RG.0002.3.2022

Protokół Nr XXXVII.2022
z XXXVII Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłomnice 
odbytej w dniu 04.03.2022r. 

XXXVII Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 04.03.2022r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego pok. nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9.00.

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył XXXVII Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kłomnice. Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Sekretarz p. B. Larę, Skarbnika p. E. Dąbrowską oraz p. P. Zielińskiego inspektora ds. obrony cywilnej i wojskowości.

Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Spóźniony Radny Jarosław Łapeta.

Ad. 3

Przewodniczący Rady p. B Żurek odczytał proponowany porządek obrad.

  1. Otwarcie XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Rejonu kołomyjskiego
    w obwodzie iwanofrankiwskim na Ukrainie.
  6. Wolne wnioski i komunikaty.
  7. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Nie zgłoszono zmian do porządku obrad wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy

przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami

Za – 13 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – jeden z radnych nie wziął udziału w głosowaniu- protokół z głosowania stanowi zał. nr 3.

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie (13„za”) przyjęli porządek obrad,

 

Ad. 4

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Paweł Kowalik

2)   Adam Derda

3)   Marek Szymczak

Przystąpiono do głosowania.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 4.

Ad. 5

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Rejonu kołomyjskiego w obwodzie iwanofrankiwskim na Ukrainie

Radny P. Kowalik – odczytał w/w projekt – załącznik 5 do protokołu.

P. E. Dąbrowska – Skarbnik oraz Zastępca Wójta omówili projekt uchwały informując, że  powiat częstochowski zwrócił się o pomoc do wszystkich sąsiadujących gmin w tym do gminy Kłomnice o przekazanie pomocy rzeczowej dla Ukrainy. Łączna wartość przekazanej pomocy to 10 332,00 zł. Wszystkie gminy powiatu częstochowskiego włączył się solidarnie w akcję pomocy dla Ukrainy. Gmina Kłomnice przekazuje obuwie około 40 par. Głos zabrał równie p. P. Zieliński informując, że powiat przekazuje kwotę 45 000,00 zł a pozostałe gminy po ok. 10.000, 00 zł. Głos zabrał również  Wójt Gminy Kłomnice informując, że od poniedziałku uruchomiona została akcja we współpracy z Dyrektorami Szkół z terenu gminy oraz z Kołami Gospodyń Wiejskich i osobami, które za zainteresowane aby udzielić pomocy Ukrainie. Wójt poinformował, że największe zapotrzebowanie jest na materiały opatrunkowe itp. W ramach pomocy humanitarnej zostaną przekazane pojazdy z OSP Kłomnice i OSP Pacierzów dla szpitala. Wójt zachęcił do brania udziału w akcjach pomocy dla Ukrainy.

Radny Kazimierz Wilkoszewski zapytał gdzie będą zakupione buty. Zastępca odpowiedział, że w firmie Demar.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy informując, że z Gminy Kłomnice zostanie udzielona pomoc w postaci dostarczenia butów inne gminy natomiast wspierają inne części pomocowe.  

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Rejonu kołomyjskiego w obwodzie iwanofrankiwskim na Ukrainie – protokół z głosowania stanowi zał. nr 6 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Do obrad dołączył Radny Jarosław Łapeta a opuścił je Radny Tomasz Bartnik.

Ad.7

W wolnych wnioskach i komunikatach głos zabrał Zastępca Wójta przekazując informacje i ilości uchodźców na terenie powiatu obecnie rejestrowanych jest ich 52 osoby a w województwie śląskim 650 osób oraz gdzie obywa się rejestracja. Przekazał również numery telefonów do Starostwa Powiatowego niezbędne w celu weryfikacji oraz udzieleniu pomocy dla obywateli Ukrainy.

Przewodniczący Rany zaproponował aby te numery umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice.

Pan P. Zieliński poinformował, że Starostwo Powiatowe wyznaczyło 4 gminy gdzie wyznaczone są punkty gdzie mogą być zakwaterowani uchodźcy  są to: gmina Dąbrowa Zielona, Gmina Złoty potok, Gmina Olsztyn i Gmina Lelów. Przekazał, że informacje w języku Ukraińskim są na stronie PCPR w Częstochowie. Jest zorganizowany transport trzeba jeszcze posegregować dary.

Radny K. Wilkoszewski zapytał czy dostarczyć do wskazanego punktu należy już posegregowane dary.

P. Zieliński odp. że tak i jest stosowana instrukcja jak to ma być posegregowane, którą prześle do Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pytanie zadał również p. J. Łapeta w sprawie segregowania darów. Odpowiedział P. Zieliński, że są wyszczególnione grupy i tak należy to segregować.

 

 


Ad. 8

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXXVII Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Bartłomiej Żurek

 

 

Protokołowała:

J. Kwarciak

 

 

 

Załączniki:
glosowanie_imienne.pdf866 KB