artykuł nr 1

Uchwała Nr 361/XLII/2022 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.07.2022

Uchwała Nr 361/XLII/2022
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Koniecpol

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559 z późno zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.),

§ l. Rada Gminy Kłomnice uchwala:

1. Udziela się pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłomnice dla Gminy Koniecpol z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. l przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu symulatora szkoleniowego Wirtualne przejście dla pieszych Zebra PDP 3M.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Kłomnice w 2022 roku w formie dotacji celowej z działu 754 rozdziału 75495 § 6610 w wysokości 5.000,00 zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, zostaną zawarte w umowie pomiędzy Gminą Kłomnice a Gminą Koniecpol.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Załączniki:
Uzasadnienie86 KB