artykuł nr 1

Zarządzenie nr 204/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2022

ZARZĄDZENIE NR 204/2022
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 30.12.2022r roku

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji  składników majątkowych Urzędu Gminy Kłomnice.

Na podstawie art, 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 t. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) zarządza się. co następuje:

§1

Powołuję Komisję Likwidacyjną do spraw likwidacji składników majątkowych Urzędu Gminy Kłomnice w następującym składzie:

Przewodniczący – Piotr Wojtasiński

Członek – Aleksandra Stępień

Członek – Jacek Titll

§2

Prace komisji likwidacyjnej rozpoczną się dnia 30.12.2022 r., a zakończą 30.12.2022 r.

§3

Komisja Likwidacyjna dokonuje oceny stopnia zużycia, przydatności do dalszego użytkowania oraz przeprowadza likwidację składników majątkowych Urzędu Gminy Kłomnice.

Składniki majątkowe uznane przez Komisję Likwidacyjną za zużyte, a których naprawa jest nieopłacalna lub nieprzydatne do dalszego użytkowania, kierowane są do likwidacji,

Z przeprowadzonej likwidacji Komisja Likwidacyjna sporządza Protokół likwidacji oraz druk L T - Likwidacja środka trwałego Dokumenty te stanowią podstawę do wykreślenia zlikwidowanego składnika majątkowego z ewidencji środków trwałych.

§4

Po wykonaniu zadań określonych w §3 komisja likwidacyjna ulega rozwiązaniu.

§5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.