artykuł nr 1

Zarządzenie nr 158/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2022

ZARZĄDZENIE NR  158/2022

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 30 września 2022 roku

 

w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.)

 

zarządza się, co następuje :

§ 1.

Powierza się Pani Agnieszce Hauzer – zatrudnionej na stanowisku: pracownik socjalny, pełnienie obowiązków Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach na czas określony tj. od dnia 1 października 2022r. do czasu rozstrzygnięcia naboru na to stanowisko, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2022r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.