artykuł nr 1

Zarządzenie nr 157/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2022

Zarządzenie Nr 157/2022
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym na 2022r

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 295/XXXIV/2021 z dnia 21.12.2021r w sprawie budżetu gminy na 2022  oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305)  jak również zgodnie z Zarządzeniem Wójta  Gminy Kłomnice Nr 156/2022 z dnia 30.09.2022r w sprawie zmian w Budżecie Gminy  zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1) Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2022 rok przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2022 rok przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2022 rok przedstawiają się następująco:

- zwiększenie dochodów 7 531,43zł

- zwiększenie wydatków 235,43zł

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załączniki197 KB