artykuł nr 1

Zarządzenie nr 146/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.09.2022

ZARZĄDZENIE NR 146/2022
WÓJTA GMINY KŁOMNICE
z dnia 15 września 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2022-2030.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 296/XXXIV/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2022-2030 (z późn. zm.) zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłomnice na lata 2022-2030, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmianie ulegają Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2022-2030.-  określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.