artykuł nr 1

Zarządzenie nr 144/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 2.09.2022

Zarządzenie Nr 144/2022
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 02 września 2022 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2022r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 295/XXXIV/2021 z dnia 21.12.2021r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2022 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W związku z:

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.197.1.2022 z dnia 1 września 2022r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na 2022 rok o kwotę 4 124,29zł przeznaczonej na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00zł z tytułu urodzenia żywego dziecka,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.172.3.2022 z dnia 29 sierpnia 2022r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2022 rok o kwotę 24 694,00zł przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.15.2022 z dnia 23 sierpnia 2022r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2022 rok o kwotę 110,00zł przeznaczonej na realizację zadań wynikających z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.192.1.2022 z dnia 29 sierpnia 2022r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na 2022 rok o kwotę 330 000,00zł przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych,

- bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2022 rok.

 

§ 2. Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

 

§ 3. Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zmniejszenie dochodów 260 982,89zł

- zmniejszenie wydatków 260 982,89zł.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik105 KB