artykuł nr 1

Zarządzenie nr 143/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.08.2022

Zarządzenie Nr 143/2022
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres do 3 miesięcy.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zm.) oraz art 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1899 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wydzierżawia się na rzecz P. Aureli Patyk nieruchomość rolną położoną obręb geodezyjny Kłomnice, oznaczoną jako działka o nr. ewid. 1042  o pow. 0,65 ha, księga wieczysta CZ1C/00075537/1 na okres od dnia 01.09.2022r. do dnia 30.11.2022 r.

§ 2. 2. Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 1,1 q pszenicy.

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.