artykuł nr 1

Zarządzenie nr 141/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.08.2022

Zarządzenie Nr 141/2022

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 31.08.2022r.

 

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.

 

  Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tj. (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 175/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r. z późn. zm. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

 

zarządza się, co następuje

§ 1

  Ustala się wysokość dodatku funkcyjnego dla Dyrektorów placówek oświatowych w kwotach według poniższego zestawienia:

Agnieszka Rataj -   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłomnicach -  800,00zł

Artur Raźniak   -   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzerzęczycach   -  800,00zł

Katarzyna Jurkowska -   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Garnku -  800,00zł

Dorota Kowalik -   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witkowicach -  800,00zł

Marian Szyszka -   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawadzie -  700,00zł

Olga Gonera -   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzydlowie   -  700,00zł  

Anna Gała   -   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konarach             -  600,00zł

Edyta Deszcz    -   Dyrektor Przedszkola w Kłomnicach   -  500,00zł

Jadwiga Ligocka   -   Dyrektor Przedszkola w Rzerzęczycach - 650,00zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą
od dnia  01.09.2022r. do dnia 31.01.2023r.