artykuł nr 1

Zarządzenie nr 140/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.08.2022

ZARZĄDZENIE NR 140/2022
WÓJTA GMINY KŁOMNICE


z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłomnice za I półrocze 2022r, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022r oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach za I półrocze 2022r.


Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 270/XXXVIII/2010 z dnia 30.06.2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu gminy Kłomnice oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
Zarządza się, co następuje:


§ 1. Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2022r.:
1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022r.- zał. Nr 1
2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2022r - zał. Nr 2
3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Biblioteki za I półrocze 2022r - zał. Nr 3
4) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022r., w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 - zał. Nr 4
5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach za I półrocze 2022r. – zał. Nr 5.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
ZałącznikiMB