artykuł nr 1

Zarządzenie nr 139/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.08.2022

Zarządzenie Nr 139/2022
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości rolnych położonych w Konarach.

 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art.35 ust. 1 i 2 , art. 37 ust.1 i art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 3, art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 196/XXVII/09 z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 130, poz. 2644 z dnia 24 lipca 2009r., zarządza się co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości będące własnością Gminy Kłomnice, położone obręb ewidencyjny Konary, oznaczone numerami ewidencyjnymi:

- 771/1 o pow. 0,34 ha, księga wieczysta CZ1C/00108801/4

- 814/1 o pow. 0,08 ha, księga wieczysta CZ1C/00108801/4

- 770/1 o pow. 0,17 ha, księga wieczysta CZ1C/00108801/4

- 770//2 o pow. 0,34 ha, księga wieczysta CZ1C/00108801/4

- 813/1 o pow. 0,05 ha, księga wieczysta CZ1C/00108801/4

- 813/2 o pow. 0,43 ha, księga wieczysta CZ1C/00108801/4

- 743 o pow. 0,85 ha, księga wieczysta CZ1C/00144289/2

- 754/1 o pow. 0,38 ha, księga wieczysta CZ1C/00144289/2

- 754/2 o pow. 0,50 ha, księga wieczysta CZ1C/00144289/2

- 798/1 o pow. 0,05 ha, księga wieczysta CZ1C/00144289/2

- 798/2 o pow. 0,51 ha, księga wieczysta CZ1C/00144289/2

- 827/1 o pow. 0,05 ha, księga wieczysta CZ1C/00131865/0

- 827/2 o pow. 0,48 ha, księga wieczysta CZ1C/00131865/0

- 787/1 o pow. 0,27 ha, księga wieczysta CZ1C/00118968/5

- 829/1 o pow. 0,10 ha, księga wieczysta CZ1C/00118968/5

§ 2.1. Ustalam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaję do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu w prasie, w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.