artykuł nr 1

Zarządzenie nr 130/A/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.08.2022

Zarządzenie Nr 130/A/2022
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2022r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 295/XXXIV/2021 z dnia 21.12.2021r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2022 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305)  zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W związku z:

- bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2022 rok.

 

§ 2. Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik52 KB