artykuł nr 1

Zarządzenie nr 129/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.07.2022

Zarządzenie Nr 129/2022
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2022r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 295/XXXIV/2021 z dnia 21.12.2021r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2022 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583)  zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W związku z:

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.161.3.2022 z dnia 18 lipca 2022r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2022 rok o kwotę 51 000,00zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.25.16.2022 z dnia 21 lipca 2022r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2022 rok o kwotę 24 750,00zł przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,

- bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2022 rok.

 

§ 2. Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

 

§ 3. Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zwiększenie dochodów  131 828,83zł

- zwiększenie wydatków  131 828,83zł.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik106 KB