artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.07.2021 r.

Kłomnice, dnia 27 lipca 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach obszaru obejmującego obręb geodezyjnym Chorzenice sporządzonego zgodnie z zakresem przyjętym przez Radę Gminy Kłomnice w uchwale nr 34/VI/2019 z dnia 27 lutego 2019 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 05 sierpnia 2021 r. do 03 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice – Kłomnice, ul. Strażacka 20, pokój nr 210, w godzinach pracy Urzędu. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i związanymi z nim ograniczeniami, także w dostępności do pomieszczeń Urzędu Gminy w Kłomnicach, w celu osobistego udziału w wyłożeniu, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 34 328 11 22 wew. 124.

Ponadto projekt w/w planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony w wyżej podanym terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłomnice (www.bip.klomnice.pl w zakładce: Prawo Lokalne/Obwieszczenie i zawiadomienia).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie w/w planu odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godzinie 16.30 za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online) z możliwością zabierania głosu oraz zadawania pytań, za pomocą platformy microsoft teams. W dyskusji będą mogły wziąć udział osoby, które pobiorą link umożliwiający uczestnictwo w dyskusji publicznej. Bezpośredni link do dyskusji będzie udostępniony w dniach dyskusji publicznej na stronie internetowej Gminy Kłomnice www.klomnice.pl w dziale komunikaty.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 - 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy wnosić do Wójta Gminy Kłomnice na adres Urzędu Gminy w Kłomnicach, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2021 r. w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@klomnice.pl. 

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

 • w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji w.w. projektu planu miejscowego, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu i w terminach podanych powyżej,
 • uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kłomnice.

 

 

 

WÓJT

mgr Piotr Juszczyk

 

 

 

 

KLAUZULE INFORMACYJNE:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 5 maja 2016r., str. 1, z późn.zm.) informuję, że:

 1. Administratorem  danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest Wójt Gminy Kłomnice z siedzibą: Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice
 2. Funkcję inspektora ochrony danych osobowych pełni Pani Katarzyna Duda; e-mail: iod@klomnice.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w celu rozpatrzenia złożonych uwag zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu, wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe będą następnie przechowywane w celach archiwalnych przez okresy wyznaczone na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywanych wieczyście).
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe – konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpatrzenia
 6. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Urzędu Gminy Kłomnice, zewnętrznym wykonawcom projektów dokumentów planistycznych realizujących zadania publiczne na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej. Odbiorcami do których mogą być przekazywane dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa (np. sądy). Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione dane osobowe są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, SEKAP itp.) oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.
 7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Wystąpienie z  żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie wpływa na przebieg i wynik postępowania dotyczącego sporządzania planów miejscowych.
 8. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane dodatkowe: telefon, e-mail):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Podając dane dodatkowe wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 2. Pani/Pana dane dodatkowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrującego wniosek z wnioskodawcą.
 3. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem