artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13.05.2021

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DN. 13 maja 2021 r.

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z dn. 2021r, poz. 741 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

 

że w dniu 13.05.2021 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play, w miejscowości Garnek, przy ulicy Zachodniej, do realizacji na działce o numerze ewid. 427/1, obręb Garnek wszczęte na wniosek firmy P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Karolinę Wawrzak.  

 

W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych, że można się zapoznać z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.