artykuł nr 1

Zarządzenie nr 165/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.12.2021

OR.0050.165.2021

Zarządzenie Nr 165/2021
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym na 2021r

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 205/XXV/2020 z dnia 30.12.2020r oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305)  jak również zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 164/2021 z dnia 31.12.2021r w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. 1) Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2021 rok przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zmiany nie mają wpływu na ogólną wartość dochodów i wydatków.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.