artykuł nr 1

Zarządzenie nr 164/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.12.2021

OR.0050.164.2021

Zarządzenie Nr 164/2021
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2021r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 205/XXV/2020 z dnia 30.12.2020r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2021 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305)  zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W związku z bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2021 rok.

 

§ 2 Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

 

 

§ 3. Zmiany nie mają wpływu na ogólną wartość dochodów i wydatków.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
zal_nr_1_do_zarz_164_2021.xls104 KB