artykuł nr 1

Zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.02.2021

OR.0050.28.2021

Zarządzenie nr 28/2021

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 26.02.2021

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w 2021 roku

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm.) oraz art.14 w związku z art.2 pkt 1,2,3 i 4, art.13 pkt.3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.183 z późn.zm.)

Wójt Gminy Kłomnice,

Zarządza co następuje:

 

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w 2021 roku.

§2

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

§3

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w 2021 roku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4

Ogłoszenie o którym mowa w §3 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.klomnice.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.