artykuł nr 1

Zarządzenie nr 23/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.02.2021

OR.0050.23.2021

 

Zarządzenie Nr 23/2021

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 15.02.2021 r.

 

w sprawie: zmian zarządzenia Nr 4/2021 z dnia 07.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice w roku 2021

 

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (t. j. Dz.U z 2020 r, poz. 713 z późn. zm.) oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Kłomnice,

zarządza co następuje:

 

§1

W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 4/2021 z dnia 07.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 2021 pkt VII.1 otrzymuje brzmienie:

„Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 15.03.2021 roku”.

§2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§3

Zarządzenie w sprawie zmiany ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 2021 zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kłomnicach.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.