artykuł nr 1

Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11.01.2021

OR.0050.7.2021

 

Zarządzenie Nr 7/2021

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 11 stycznia 2021 roku

 

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Kłomnice oraz harmonogramu
i zasad postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2021/2022.

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U.2020.910 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 213.XXX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017r., poz. 952) oraz Uchwały Nr 224.XXXI.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29 marca 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017r., poz. 2237)

 

zarządza się, co następuje

 

§1. Określa się wzór Wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się do stosowania harmonogram i jednolite zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych z Gminy Kłomnice.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Załącznik nr 1103 KB
Załącznik nr 260 KB