artykuł nr 1

Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11.01.2021

OR.0050.6.2021

Zarządzenie Nr 6/2021
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 11 stycznia 2021 r.

w sprawie umieszczenia reklamy na obiektach będących własnością Gminy Kłomnice na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713.), art. 13 ust.1 i art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 48/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.04.2013r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Kłomnice, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zezwala się na umieszczenie urządzenia reklamowego o wymiarach 4 x 2 m na działce gminnej oznaczonej nr. ewid 266/16 obręb Kłomnice, księga wieczysta CZ1C/00083811/5, przy ul. Częstochowskiej (przy krawędzi parkingu) na okres od 04.02.2021 r. do 31.01.2024 r. przez GRUPA SZYMBUD Sp. z o.o., Sp.k.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.