artykuł nr 1

Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.01.2021

OR.0050.4.2021

 

Zarządzenie Nr 4/2021

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 07.01.2021 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice w roku 2021

 

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (t. j. Dz.U z 2020 r, poz. 713 z późn. zm.) oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Wójt Gminy Kłomnice,

zarządza co następuje:

 

§1

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu
Gminy Kłomnice w roku 2021.

 

§2

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice w 2021 roku stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kłomnicach.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.