artykuł nr 1

Uchwała Nr 304/XXXIV/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.12.2021

Uchwała Nr 304/XXXIV/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie udzielenia  pomocy  finansowej w postaci dotacji  celowej dla Miasta Częstochowa  na dofinansowanie działalności  Ośrodka Pomocy Osobom z  Problemami Alkoholowymi w Częstochowie, na rok 2022

Na podstawie art. 10 w związku z art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z poźn. zm. ) oraz art 216 ust.2 pkt.5 i art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm. ).

Rada Gminy Kłomnice uchwala:

§ 1. Udzielić pomocy finansowej w kwocie 4 500,00 zł w postaci dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kłomnice na rok 2022 dla Miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie w 2022 roku.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Kłomnice, udzielającą pomocy finansowej, a Miastem Częstochowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

Uchwała dotyczy udzielenia dotacji dla miasta Częstochowa na dofinansowanie działań Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi ( izby wytrzeźwień) w stosunku do osób tam przebywających, zamieszkujących na terenie gminy Kłomnice.

Stosownie do art. 39 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi gmina może zlecić wykonywanie zadań izby wytrzeźwień innej placówce lub utworzyć taką placówkę. Najbliższa izba wytrzeźwień dla mieszkańców gminy znajduje się w Częstochowie w związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.