artykuł nr 1

Uchwała Nr 302/XXXIV/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.12.2021

Uchwała Nr 302/XXXIV/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kłomnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.)

Rada Gminy Kłomnice

uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę: ulica Północna drodze wewnętrznej, usytuowanej na fragmencie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1001, położonej w miejscowości Kłomnice, w obrębie ewidencyjnym Kłomnice, stanowiącej własność Gminy Kłomnice.

§ 2. Układ graficzny przebiegu ulicy przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:
Załącznik173 KB