artykuł nr 1

Uchwała Nr 300/XXXIV/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.12.2021

Uchwała Nr 300/XXXIV/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłomnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) w związku z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje

§ 1. W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłomnice stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 366.XLVI.2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłomnice wprowadza się następujące zmiany :

1) Rozdział 5. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej otrzymuje brzmienie :

„Rozdział 5.

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej

§ 6. 1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się
o przyłączenie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, względnie sposób reprezentacji wnioskodawcy wraz z dokumentem (lub jego kopią) potwierdzającym prawidłowość wskazanych danych.,
a w razie działania wnioskodawcy przez przedstawiciela – podstawę umocowania, adres do korespondencji;

2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona, poprzez podanie jej położenia (miejscowość, nazwa ulicy i numer lub numer ewidencyjny działki) wraz z podaniem numeru księgi wieczystej;

3) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne);

4) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowana ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych – przewidywaną ilość i jakość odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania.

3. Warunki przyłączenia do sieci powinny w szczególności określać:

1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie;

2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;

3) zakres projektu technicznego przyłącza;

4) zasady dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wykonanego przyłącza.

4. Przy projektowaniu przyłącza należy uwzględnić między innymi:

1) prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą;

2) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przez przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem odpowiedniego spadku w kierunku spływu;

3) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.

5. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach. W przypadku, gdy ścieki przekraczają dopuszczalne warunki określone w przepisach prawa oraz przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma prawo uzależnić podpisanie umowy od ich podczyszczania przez odbiorcę usług.”,;

2) Rozdział 6. Sposób dokonania odbioru wykonanego przyłącza otrzymuje brzmienie :

„Rozdział 6.

Sposób dokonania odbioru wykonanego przyłącza

§ 8. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych praz z warunkami technicznymi oraz projektem technicznym przyłącza,

2. Odbiór przyłącza następuje na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie lub działającego w jej imieniu pełnomocnika, przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Protokół odbioru przyłącza powinien zawierać co najmniej:

1) datę odbioru;

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (wodociągowe czy kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości;

3) skład komisji;

4) adres nieruchomości, do której dokonano podłączenie;

5) podpisy członków komisji.

4. Protokół odbioru przyłącza stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia.”,;

3) Rozdział 7. Techniczne warunki dostępu do usług wodociągowych
i kanalizacyjnych otrzymuje brzmienie :

„Rozdział 7.

Techniczne warunki dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych

§ 9. 1. Szczegółowe warunki techniczne realizacji nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego określa przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne. Warunki określają możliwość dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych z uwzględnieniem technicznych możliwości istniejących urządzeń, ich usytuowanie, stan, przepustowość, zdolność produkcyjną. lokalizacje nieruchomości, a także istnienie urządzeń wodociągowo –kanalizacyjnych w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.

2. Przyłącze wodociągowe powinno odpowiadać następującym warunkom technicznym:

1) przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur polietylenowych HDPE SDR 11 o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 32 mm;

2) w miejscu włączenia do sieci wmontować zawór odcinający lub zasuwę a obudowę zaworu lub zasuwy zabezpieczyć przed zniszczeniem;

3) przyłącze zakończyć podejściem wodomierzowym, służącym do zamontowania wodomierza.

4) przebieg i zagłębienie przyłącza w gruncie należy prowadzić możliwie najkrótszą, bezkolizyjna trasą, uwzględniając strefę przemarzania gruntu lub zastosować zabezpieczenia przed przemarzaniem;

5) materiały użyte do budowy przyłącza powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne.

3. Przyłącze kanalizacyjne powinno odpowiadać następującym warunkom technicznym:

1) przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 150 mm.

2) przebieg i zagłębienie przyłącza w gruncie należy prowadzić możliwie najkrótszą, bezkolizyjna trasą;

3) stosować studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej większej niż 400 mm;

4) zachować spadek w kierunku spływu;

5) zachować dojazd i dostęp do studni rewizyjnych;

6) materiały użyte do budowy przyłącza powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne.

4. Zakazuje się nasadzeń drzew oraz lokalizowania obiektów małej architektury na trasie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

5. Miejsce, w którym odbiorca usług zamierza przyłączyć nieruchomość do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wskazuje przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne dokonuje analizy stanu technicznego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w celu ustalenia możliwości wykonania przyłącza do sieci w bezpieczny sposób, a także wskazuje odbiorcy usług możliwe miejsce podłączenia (wcinki) przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.”..

§ 2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Uzasadnienie

Przepisami art. 7 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U.
z 2020r. poz. 471 z późn. zm.) dokonano zmian w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020 roku poz. 2028) skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w obowiązującym na terenie Gminy Kłomnice regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Aktualnie na terenie gminy Kłomnice obowiązuje Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków przyjęty Uchwałą nr 336.XLVI.2018  Rady Gminy Kłomnice z dnia 18 października 2018r.

Uzasadnieniem przyjęcia zmian regulaminu jest konieczność dostosowania treści aktualnie  obowiązującego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do obowiązujących przepisów. Obecny projekt uwzględnia uwagi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu do poprzedniego projektu.