artykuł nr 1

Uchwała Nr 297/XXXIV/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.12.2021

Uchwała Nr 297/XXXIV/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 i pkt. 10, art. 51 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1372) oraz art 89 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 218, art.220, art. 221, art.222, art. 235, art 236 art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 205/XXV/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy na 2021r. następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 360,00 zł. w związku z otrzymaniem środków w ramach programu "Asystent rodziny" oraz bieżącą realizację budżetu  załącznik nr 1 - dochody otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 360,00 zł. na wypłatę wynagrodzenia w ramach programu "Asystent rodziny" oraz bieżącą realizacją budżetu załącznik nr 2 - wydatki otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:
Załączniki142 KB