artykuł nr 1

Uchwała Nr 288/XXXIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.11.2021

Uchwała Nr 288/XXXIII/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm. ), art. 8, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.1170 z późn. zm.), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia  22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 r. (M.P.2021 poz. 724), Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. ( M.P.2021.968) oraz art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461).

Rada Gminy Kłomnice
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   451,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 770,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton   902,00 zł

2) równej lub wyższej niż 12 ton

                     
Dopuszczalna masa całkowita2 osie
Nie mniej niżMniej niżZawieszenie osi pneumatyczne lub równoważneInny system zawieszenia osi
Stawka podatku w złotych

12

15 i więcej

15

440,00

616,00

616,00

1364,00

  

3 osie

 Stawka podatku w złotych

12

23 i więcej

23

726,00

1111,00

1111,00

1716,00

  4 osie i więcej
Stawka podatku w złotych

12

29 i więcej

29

1 133,00

1 793,00

1 793,00

2 651,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton   1 056,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

 

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

2 osie
Nie mniej niżMniej niżZawieszenie osi pneumatyczne lub podobneInny system zawieszenia osi
Stawka podatku w złotych

12

31 i więcej

31

616,00

1 522,50

1 001,00

2 101,00

  3 osie i więcej
Stawka podatku w złotych

12

40 i więcej

40

1 342,00

1 859,00

1 870,00

2 761,00

4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - przyczepy lub naczepy   618,00 zł

5) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach1 oś
Nie mniej niżMniej niżZawieszenie osi pneumatyczne lub podobneInny system zawieszenia osi
Stawka podatku w złotych

12

25 i więcej

25

363,00

418,00

528,00

616,00

 2 osie
Stawka podatku w złotych

12

38 i więcej

38

924,00

1 238,50

1 408,00

1 848,00

 3 osie i więcej
Stawka podatku w złotych

12

38 i więcej

38

735,00

1 014,00

1 034,00

1 397,00

6) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Mniejszej niż 22 miejscaRównej lub większej niż 22 miejsca
Stawka podatku w złotych
814,001 100,00

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 200/XXIV/2020 z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4. 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.