artykuł nr 1

Uchwała Nr 270/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 02.09.2021

Uchwała Nr 270/XXX/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie przekazania wniosku według właściwości

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372) oraz art.243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Wójtowi Gminy Kłomnice z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do rozpatrzenia według właściwości wniosek Pana L.M. w sprawie montażu oświetlenia ulicznego na ul. Sportowej w miejscowości Rzerzęczyce.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice do poinformowana wnioskodawcy o przekazaniu wniosku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Złożony w dniu 9 sierpnia 2021 roku wniosek dotyczy montażu oświetlenia ulicznego na ul. Sportowej w miejscowości Rzerzęczyce. Ulica Sportowa w miejscowości Rzerzęczyce stanowi własność Gminy Kłomnice i jest gminną drogą publiczną zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 181/XXV/09 z dnia 26.03.2009r.

W art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376 ze zm.) wymienione zostały obowiązki zarządcy drogi, przy czym wskazana w tym przepisie lista zadań ma charakter otwarty. I tak do zadań zarządcy drogi należy w szczególności: opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.

Szczegółowe przesłanki budowy przez zarządcę drogi urządzeń służących do oświetlenia drogi publicznej określają z kolei przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 powołanej ustawy o drogach publicznych zarządcą drogi jest organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg.

Zarządcami dróg dla dróg:

1) krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

2) wojewódzkich jest zarząd województwa;

3) powiatowych jest zarząd powiatu;

4) gminnych jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Wobec powyższego należy uznać, że organem właściwym do rozpatrzenia złożonego wniosku w sprawie budowy oświetlenia ulicznego jest Wójt Gminy Kłomnice. W związku z tym złożony wniosek wymaga przekazania do rozpatrzenia według właściwości.