artykuł nr 1

Uchwała Nr 269/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 02.09.2021

Uchwała Nr 269/XXX/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie przekazania wniosku według właściwości

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art.243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Wójtowi Gminy Kłomnice z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do rozpatrzenia według właściwości wniosek Pana S. D. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki o nr ewid. 150 w miejscowości Pacierzów.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice do poinformowana wnioskodawcy o przekazaniu wniosku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Wnioskodawca pismem z dnia 21 czerwca 2021r. zwrócił się do Rady Gminy Kłomnice o ustalenie warunków zabudowy dla działki o nr ewid. 150 w miejscowości Pacierzów.

Komisja Skarg, wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 25.08.2021r.  zapoznała się z wnioskiem i uznała iż zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), decyzję o warunkach zabudowy wydaje, z zastrzeżeniem ust. 3, wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4, i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi.

Zgodnie z art. 243 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

W związku z powyższym Komisja, Skarg Wniosków i Petycji uznała o zasadności przekazania wniosku zgodnie z kompetencją Wójtowi Gminy Kłomnice.

Rada Gminy Kłomnice podziela stanowisko Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji.