artykuł nr 1

Uchwała Nr 267/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 02.09.2021

Uchwała Nr 267/XXX/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłomnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się projekt zmian do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłomnice  przyjętego Uchwałą nr 336.XLVI.2018  Rady Gminy Kłomnice z dnia 18 października 2018r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Powyższy projekt zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przesłać do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.