artykuł nr 1

Uchwała Nr 265/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 02.09.2021

Uchwała Nr 265/XXX/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się co następuje:

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 206/XXV/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2020r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłomnice na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kłomnice, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.- określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.