artykuł nr 1

Uchwała Nr 263/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.06.2021

Uchwała Nr 263/XXIX/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kłomnice na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U.2020.713 z późn.zm) w związku z art.39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j Dz. U. z 2020.910 z późn.zm) Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się na rok szkolny 2021/2022 średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Kłomnice:

1) olej napędowy ON – 5,19 zł za 1 litr

2) benzyna bezołowiowa PB 95 – 5,23 zł za 1 litr

3) gaz płynny LPG – 2,22 zł za 1 litr

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


Bartłomiej Żurek

 

 

Uzasadnienie

Art.39a ustawy Prawo oświatowe, który wszedł w życie 3 grudnia 2019 r. reguluje zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół. Określa też wzór na obliczenie kosztów jednorazowego przewozu. Jedną ze składowych wzoru jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Ustawa zobowiązuje radę gminy do określenia  w drodze uchwały, średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

Ceny paliwa w Gminie Kłomnice w okresie od 10 do 11 czerwca 2021r. wynosiły średnio:

Stacje paliw w Gminie Kłomnice

Rodzaj paliwa i cena za jednostkę

Olej napędowy

ON

benzyna bezołowiowa

PB 95

Gaz płynny

 LPG

PKN Orlen, Kłomnice, Częstochowska 1a

5,19

5,23

2,20

Slovnaft Partner, Kłomnice, Zachodnia 2

5,19

5,22

2,20

Auto Gaz, Kłomnice, Częstochowska 6

-

-

2,26

Średnia cena:

5,19

5,23

2,22

W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.