artykuł nr 1

Uchwała Nr 259/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.06.2021

Uchwała Nr 259/XXIX/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr 206/XXV/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2020r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłomnice na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kłomnice, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.- określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


Bartłomiej Żurek

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 259/XXIX/2021
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 23 czerwca 2021 r.
Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 259/XXIX/2021
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 23 czerwca 2021 r.
Zalacznik2.pdf

 

 

  Załącznik nr 3 do uchwały nr 259/XXIX/2021

  Rady Gminy Kłomnice

   z dnia 23.06.2021

 

 

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.

47 321,20 zł

w tym:

 

Zwiększenie dochodów bieżących

47 321,20 zł

Zwiększenie wydatków w 2021 r.

428 270,78 zł

w tym:

 

Zwiększenie wydatków bieżących

668 270,78 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych

240 000,00 zł

Deficyt (plan) po zmianach

523 135,32 zł

Zwiększenie przychodów

380 949,58 zł

 

Dodano przedsięwzięcie na rok 2021 jest to kontynuacja zadania  pn. Erasmus + realizowanego przez Szkołę Podstawową w Witkowicach.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

Załączniki:
zalacznik2.pdf153 KB
zalacznik1.pdfMB