artykuł nr 1

Uchwała Nr 258/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.06.2021

Uchwała Nr 258/XXIX/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 i pkt. 10, art. 51 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz art 89 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 218, art.220, art. 221, art.222, art. 235, art 236 art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

 Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 205/XXV/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy na 2021r. następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody  w związku z otrzymaniem dofinansowania  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu „Zielona Pracownia” dla Szkoły Podstawowej w Skrzydlowie ,  oraz bieżącą realizacją budżetu załącznik nr 1 - dochody otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały

2) zwiększa się wydatki  w związku z otrzymaniem dofinansowania  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu „Zielona Pracownia” dla Szkoły Podstawowej w Skrzydlowie oraz w związku z realizacją projektu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową w Witkowicach  i bieżącą realizacją budżetu załącznik nr 2 - wydatki otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

3) zwiększa się przychody załącznik nr 3- przychody otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


Bartłomiej Żurek

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 258/XXIX/2021
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 23 czerwca 2021 r.

Dział

Opis

Zmniejszenia

Zwiększenia

801

Oświata i wychowanie

0,00

46 871,20

 

Szkoły podstawowe

0,00

46 871,20

 

Wpływy z różnych opłat

0,00

0,00

 

Wpływy z usług

0,00

0,00

 

Wpływy z pozostałych odsetek

0,00

0,00

 

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

0,00

8 460,00

 

Wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących  jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

38 411,20

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

0,00

0,00

852

Pomoc społeczna

0,00

400,00

 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0,00

400,00

 

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

0,00

400,00

 

Wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

0,00

0,00

 

RAZEM w tym:

0,00

47 271,20

 

majątkowe

0,00

0,00

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 258/XXIX/2021
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 23 czerwca 2021 r.

Dział

Rozdział

§
/
grupa

Nazwa

Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

010

  

Rolnictwo i łowiectwo

przed zmianą

3 657 411,16

2 309 411,16

2 304 311,16

741 852,67

1 562 458,49

0,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00

1 348 000,00

1 348 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3 697 411,16

2 349 411,16

2 344 311,16

741 852,67

1 602 458,49

0,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00

1 348 000,00

1 348 000,00

0,00

0,00

0,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

przed zmianą

2 965 900,00

1 917 900,00

1 913 500,00

659 100,00

1 254 400,00

0,00

4 400,00

0,00

0,00

0,00

1 048 000,00

1 048 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3 005 900,00

1 957 900,00

1 953 500,00

659 100,00

1 294 400,00

0,00

4 400,00

0,00

0,00

0,00

1 048 000,00

1 048 000,00

0,00

0,00

0,00

  

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

przed zmianą

1 254 400,00

1 254 400,00

1 254 400,00

0,00

1 254 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 294 400,00

1 294 400,00

1 294 400,00

0,00

1 294 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600

  

Transport i łączność

przed zmianą

1 968 896,08

986 196,08

986 196,08

41 100,00

945 096,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

982 700,00

982 700,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-40 000,00

-40 000,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 928 896,08

986 196,08

986 196,08

41 100,00

945 096,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

942 700,00

942 700,00

0,00

0,00

0,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

przed zmianą

1 504 156,08

837 156,08

837 156,08

41 100,00

796 056,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

667 000,00

667 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-40 000,00

-40 000,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 464 156,08

837 156,08

837 156,08

41 100,00

796 056,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

627 000,00

627 000,00

0,00

0,00

0,00

  

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

przed zmianą

667 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

667 000,00

667 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-40 000,00

-40 000,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

627 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

627 000,00

627 000,00

0,00

0,00

0,00

750

  

Administracja publiczna

przed zmianą

5 338 917,12

5 338 917,12

4 895 003,08

3 910 069,00

984 934,08

0,00

282 170,04

161 744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-24 026,00

-24 026,00

-24 026,00

-18 293,49

-5 732,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

15 656,00

15 656,00

15 656,00

9 923,49

5 732,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

5 330 547,12

5 330 547,12

4 886 633,08

3 901 699,00

984 934,08

0,00

282 170,04

161 744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

przed zmianą

3 823 302,12

3 823 302,12

3 816 396,08

3 116 584,00

699 812,08

0,00

6 906,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-24 026,00

-24 026,00

-24 026,00

-18 293,49

-5 732,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3 799 276,12

3 799 276,12

3 792 370,08

3 098 290,51

694 079,57

0,00

6 906,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

przed zmianą

699 812,08

699 812,08

699 812,08

0,00

699 812,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-5 732,51

-5 732,51

-5 732,51

0,00

-5 732,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

694 079,57

694 079,57

694 079,57

0,00

694 079,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

przed zmianą

3 116 584,00

3 116 584,00

3 116 584,00

3 116 584,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-18 293,49

-18 293,49

-18 293,49

-18 293,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3 098 290,51

3 098 290,51

3 098 290,51

3 098 290,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75095

 

Pozostała działalność

przed zmianą

317 744,00

317 744,00

108 000,00

48 000,00

60 000,00

0,00

48 000,00

161 744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

15 656,00

15 656,00

15 656,00

9 923,49

5 732,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

333 400,00

333 400,00

123 656,00

57 923,49

65 732,51

0,00

48 000,00

161 744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

przed zmianą

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

5 732,51

5 732,51

5 732,51

0,00

5 732,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

65 732,51

65 732,51

65 732,51

0,00

65 732,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

przed zmianą

48 000,00

48 000,00

48 000,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

9 923,49

9 923,49

9 923,49

9 923,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

57 923,49

57 923,49

57 923,49

57 923,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801

  

Oświata i wychowanie

przed zmianą

22 470 529,90

22 450 529,90

21 472 138,59

16 936 726,00

4 535 412,59

0,00

771 150,00

207 241,31

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

127 820,78

127 820,78

46 871,20

0,00

46 871,20

0,00

0,00

80 949,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

22 598 350,68

22 578 350,68

21 519 009,79

16 936 726,00

4 582 283,79

0,00

771 150,00

288 190,89

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

przed zmianą

14 109 612,90

14 089 612,90

13 338 371,59

11 347 626,00

1 990 745,59

0,00

544 000,00

207 241,31

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

127 820,78

127 820,78

46 871,20

0,00

46 871,20

0,00

0,00

80 949,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

14 237 433,68

14 217 433,68

13 385 242,79

11 347 626,00

2 037 616,79

0,00

544 000,00

288 190,89

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

  

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

przed zmianą

1 990 745,59

1 990 745,59

1 990 745,59

0,00

1 990 745,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

46 871,20

46 871,20

46 871,20

0,00

46 871,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 037 616,79

2 037 616,79

2 037 616,79

0,00

2 037 616,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  

B4SUZ

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

przed zmianą

207 241,31

207 241,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

207 241,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

80 949,58

80 949,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 949,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

288 190,89

288 190,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

288 190,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

  

Pomoc społeczna

przed zmianą

5 692 850,81

5 632 850,81

2 581 502,34

1 214 804,00

1 366 698,34

530 000,00

751 914,57

1 769 433,90

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

5 693 250,81

5 633 250,81

2 581 902,34

1 214 804,00

1 367 098,34

530 000,00

751 914,57

1 769 433,90

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

 

85214

 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

przed zmianą

1 161 823,00

1 161 823,00

1 035 100,00

0,00

1 035 100,00

0,00

126 723,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 162 223,00

1 162 223,00

1 035 500,00

0,00

1 035 500,00

0,00

126 723,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

przed zmianą

1 035 100,00

1 035 100,00

1 035 100,00

0,00

1 035 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 035 500,00

1 035 500,00

1 035 500,00

0,00

1 035 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900

  

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przed zmianą

8 323 878,94

4 585 666,94

4 585 666,94

18 200,00

4 567 466,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 738 212,00

3 738 212,00

2 680 908,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

308 370,00

308 370,00

308 370,00

0,00

308 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

8 632 248,94

4 894 036,94

4 894 036,94

18 200,00

4 875 836,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 738 212,00

3 738 212,00

2 680 908,00

0,00

0,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

przed zmianą

3 208 500,00

3 208 500,00

3 208 500,00

0,00

3 208 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3 508 500,00

3 508 500,00

3 508 500,00

0,00

3 508 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

przed zmianą

3 208 500,00

3 208 500,00

3 208 500,00

0,00

3 208 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3 508 500,00

3 508 500,00

3 508 500,00

0,00

3 508 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

90095

 

Pozostała działalność

przed zmianą

3 118 387,76

364 675,76

364 675,76

0,00

364 675,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 753 712,00

2 753 712,00

1 949 408,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

8 370,00

8 370,00

8 370,00

0,00

8 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3 126 757,76

373 045,76

373 045,76

0,00

373 045,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 753 712,00

2 753 712,00

1 949 408,00

0,00

0,00

  

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

przed zmianą

364 675,76

364 675,76

364 675,76

0,00

364 675,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

8 370,00

8 370,00

8 370,00

0,00

8 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

373 045,76

373 045,76

373 045,76

0,00

373 045,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

69 620 464,40

63 226 552,40

39 628 597,58

24 370 871,67

15 257 725,91

2 058 900,00

18 793 654,61

2 138 419,21

0,00

606 981,00

6 393 912,00

6 393 912,00

2 740 908,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-64 026,00

-24 026,00

-24 026,00

-18 293,49

-5 732,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-40 000,00

-40 000,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

492 246,78

492 246,78

411 297,20

9 923,49

401 373,71

0,00

0,00

80 949,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

70 048 685,18

63 694 773,18

40 015 868,78

24 362 501,67

15 653 367,11

2 058 900,00

18 793 654,61

2 219 368,79

0,00

606 981,00

6 353 912,00

6 353 912,00

2 740 908,00

0,00

0,00

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 258/XXIX/2021
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 23 czerwca 2021 r.

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

902

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

100 000,00

0,00

100 000,00

  

0,00

0,00

0,00

905

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

598 575,47

0,00

598 575,47

906

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

271 797,33

80 949,58

352 746,91

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

0,00

300 000,00

300 000,00

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

2 566 340,78

0,00

2 566 340,78

     
  

Razem: 3536713,5800

Razem: 380949,5800

Razem: 3917663,1600