artykuł nr 1

Uchwała Nr 256/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.06.2021

Uchwała Nr 256/XXIX/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2020 rok Rada Gminy zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2020 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


Bartłomiej Żurek