artykuł nr 1

Uchwała Nr 250/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.05.2021

Uchwała Nr 250/XXVIII/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na rzecz dotychczasowego najemcy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 713z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu, na kolejny okres do 3 lat, z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się na parterze w budynku komunalno-użytkowym w Zawadzie ul. Częstochowska 6A na działce o nr ewidencyjnym 2946 o pow. 0,0870 ha, obręb Zawada, stanowiącej własność Gminy Kłomnice na podst. księgi wieczystej CZ1C/00126619/3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.