artykuł nr 1

Uchwała Nr 247/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.05.2021

Uchwała Nr 247/XXVIII/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki w miejscowości Nieznanice, w rejonie ulicy Nieznanickiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.),

Rada Gminy Kłomnice
uchwala:

§ 1. Przystąpić do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaruobejmującego działki w miejscowości Nieznanice, w rejonie ulicy Nieznanickiej.

§ 2. Granice obszaru objętego planem obejmują teren określony w załączniku graficznym do niniejszej uchwały, w skali 1:5000, który stanowi integralną jej część.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki w miejscowości Nieznanice, w rejonie ulicy Nieznanickiej

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na terenie objętym niniejszym projektem uchwały, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 129.XXII.2016 z dnia 31.03.2016r., opublikowany w dniu 14 kwietnia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2016 r. poz. 2284. Sporządzenie planu miejscowego dla wskazanego terenu będzie związane z przeprowadzeniem procedury planistycznej określonej ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Niniejsza Uchwała rozpocznie tryb formalno – prawny sporządzenia planu stosownie do przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podjęcie niniejszej uchwały zainicjowane zostało wnioskiem Przedsiębiorstwa Farb Przemysłowych „PROCHEM” Sp. z o.o. działającego na terenie Gminy Kłomnice. Zmiana ta dotyczy działek, położonych w obrębie geodezyjnym Nieznanice i obejmuje następujące nr ewidencyjne działek: 415, 416, 417, 418, 419, 420 oraz 421. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłomnice zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 129.XXII.2016 z dnia 31.03.2016r., opublikowany w dniu 14 kwietnia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2016 r. poz. 2284, teren objęty niniejszą uchwałą przeznaczony jest pod tereny rolnicze.

Dokonując analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium stwierdzono, że zmiany ustaleń planu miejscowego na wskazanym obszarze nie będą stały w sprzeczności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłomnice.

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłomnice, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy w Kłomnicach Nr 201.XXIV.2020 z dnia 04.12.2020 r. teren objęty niniejszą uchwałą przeznaczony jest jako tereny rolnicze nie przeznaczone pod zabudowę oraz tereny rolnicze zadrzewione lub zalesione. Obecnie jednak na danym terenie trwa procedura zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice, która została zatwierdzono uchwałą nr 216/XXV/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice. Zmiana Studium ma na celu dopuszczenie terenu rolniczego do zabudowy produkcyjnej. Zmiana ta posłuży kontynuacji prowadzonej przez w/w przedsiębiorstwo działalności i jest niezbędna do prowadzenia dalszych działań inwestycyjnych i rozwojowych przedsiębiorstwa. Obecnie projekt zmiany Studium został przesłany do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy.

W związku z zamierzeniami wnioskodawcy należy przyjąć za zasadne podjęcie uchwały inicjującej dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po uprzednim zatwierdzeniu będącej w toku zmiany Studium.

Rozwiązania planistyczne w nowym planie miejscowym zostaną odpowiednio dostosowane do aktualnego stanu geodezyjnego. Powyższe uwzględnia zasadę poszanowania prawa własności, wyrażoną w art. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w myśl której ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.

Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich.

Mając na uwadze uwarunkowania lokalne oraz przyjmując ład przestrzenny i zasadę zrównoważonego rozwoju za podstawę w kształtowaniu zasad zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy, uznaje się za zasadne przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego we wskazanym obszarze.

Zakres prac planistycznych

Ustalono niezbędny zakres prac planistycznych określony w następujący sposób:

1. Ogłoszenie w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia.

2. Zawiadomienie na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu.

3. Rozpatrzenie wniosków o których mowa w punkcie 1, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

4. Sporządzenie projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając złożone wnioski oraz ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

5. Sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego z uwzględnieniem art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

6. Uzyskanie opinii o projekcie planu:

• Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

• regionalnego dyrektora ochrony środowiska,

• właściwych organów administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,

• właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

• starosty, jako właściwego organu ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

7. Uzgodnienie projektu planu z:

• wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych

i samorządowych,

• organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów odrębnych,

• właściwym zarządcą drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa

drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę,

• właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa,

• właściwym organem nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych,

• właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy

i zagospodarowania terenu,

• zarządem województwa w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a.

8. Wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.

9. Ogłoszenie, w sposób określony w punkcie 1, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia. Wyłożenie projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizowanie w tym czasie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

10. Wyznaczenie w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 9 terminu, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu.

11. Rozpatrzenie uwag, o których mowa w pkt 10, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

12. W przypadku złożenia uwag do projektu miejscowego planu, wprowadzenie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag, o których mowa w pkt 10, a następnie w niezbędnym zakresie ponowienie uzgodnień.

13. Przedstawienie Radzie Gminy Kłomnice projektu planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 10.

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest uchwałą intencyjną i wyraża jedynie zamiar Gminy uregulowania zasad zagospodarowania przestrzennego na danym terenie w formie aktu prawa miejscowego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego jest jedynie określenie granic obszaru objętego przyszłym planem zagospodarowania przestrzennego i rolą tej uchwały jest jedynie zakomunikowanie wszczęcia właściwego procesu planistycznego oraz wyznaczenie w załączniku graficznym granic obszaru, jakiego dotyczyć będą ustalenia przyszłego planu.

Koszt sporządzenia niniejszego planu miejscowego będzie pokryty z budżetu Gminy Kłomnice.

Załączniki:
Załącznik nr 1123 KB