artykuł nr 1

Uchwała Nr 246/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.05.2021

Uchwała Nr 246/XXVIII/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kłomnice instrumentem płatniczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) oraz art. 61a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325)

Rada Gminy w Kłomnicach uchwala co następuje:

§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Kłomnice za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.