artykuł nr 1

Uchwała Nr 243/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2021

Uchwała Nr 243/XXVII/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Centrum Integracji Społecznej
w Kłomnicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 z późn. zm. ) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm.)

Rada Gminy Kłomnice, uchwala co następuje

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez Panią A.B. na działalność Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Kłomnice uznaje skargę w całości za bezzasadną.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi wraz z doręczeniem odpisu uchwały z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła w dniu 03.03.2021r. oraz 22.03.2021r., posiedzenia celem rozpatrzenia skargi we wskazanym zakresie, zapoznając się z zarzutami Pani A.B. oraz z wyjaśnieniami Kierownika Centrum Integracji Społecznej oraz analizując akta sprawy.

Skarżąca w dniu 25.01.2021r. złożyła skargę na działalność Kierownika Centrum Integracji Społecznej, w której przedstawiła zarzut tj. utrudnianie w przyjeżdżaniu do Schroniska w Jamrozowiźnie jako wolontariuszka. Skarżąca poinformowała, że była pracownikiem schroniska, została zwolniona w maju 2020r. z powodów ekonomicznych została jednak zapewniona iż w ramach wolontariatu będzie mogła przyjeżdżać do schroniska. W obecnej chwili jednak nie jest to możliwe ponieważ została poinformowana przez pracownika schroniska, że nie może pełnić funkcji wolontariusza.

Kierownik Centrum Integracji Społecznej wyjaśniła, że taka sytuacja powstała ponieważ Pani A.B. pojawiła się w schronisku bez podpisanego porozumienia co jest niezgodne z prawem a p. Kierownik nie zgadza się aby na terenie schroniska przebywać bez porozumienia. Pani Kierownik poinformowała, także że porozumienie podpisane przez skarżącą wpłynęło do niej w listopadzie tj. po terminie naboru wolontariuszy.

Kierownik Centrum Integracji Społecznej jest uprawniony do podpisywania porozumień
w sprawie wolontariatu z osobami przez niego wybranymi. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie może narzucać wykazu osób, z którymi porozumienia winny być podpisane.

Wobec powyższego Komisja Skarg Wniosków i Petycji zajęła stanowisko o uznanie skargi za bezzasadną wobec przedstawionych zarzutów oraz wnosi o uwzględnienie ww. stanowiska przez Radę Gminy Kłomnice.

Rada Gminy Kłomnice podziela argumenty Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i uznaje skargę w w/w zakresie za bezzasadną.