artykuł nr 1

Uchwała Nr 242/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2021

Uchwała Nr 242/XXVII/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tj. Dz. U. z 2018r., poz.870.),

Rada Gminy Kłomnice na uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”, wniesionej przez  Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, Rada Gminy Kłomnice postanawia petycji nie uwzględnić.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

W dniu 05.01.2021r. wpłynęła petycja wniesiona przez Przewodniczącą Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO, Annę Szmelcel dotycząca wezwania Rady Gminy  do przyjęcia uchwały popierającej Petycję - List do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i radnych Gmin w Polsce "Alarm!Stop zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej szczepionce”.

Na wstępie należy wskazać, że art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), stanowi, iż „Przedmiotem petycji  może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

Komisja w pierwszej kolejności dokonała weryfikacji petycji pod względem formalnym tj. dokonano sprawdzenia, czy spełnia ona wymagania opisane w art.4 ustawy o petycjach. Komisja ustaliła, że petycja z dnia 05.01.2021r . uzupełniona w dniu 16.01.2021r. spełnia wymagania formalne. Ustalono także że petycja została wniesiona w interesie publicznym.

Zgodnie z definicją legalną przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. A zatem w świetle artykułu 2 ustęp 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach można przyjąć, że petycja stanowi takie wystąpienie, które zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej określonego co do treści i formy prawnej żądania mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji jej adresata.

Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 713, ze zm.) wskazuje, iż organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy.  Niemniej jednak Komisja stoi na stanowisku, że podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie nie jest realizacją kompetencji stanowiących ani kontrolnych.

Należy podkreślić, że Rada Gminy nie może wymagać od rządu RP natychmiastowego zaprzestania rzekomego eksperymentu na mieszkańcach Polski, dopuszczenia do mediów publicznych polskich i zagranicznych lekarzy i naukowców, którzy alarmują i wskazują na możliwe powikłania poszczepienne oraz pokazują ukrywaną prawdę na temat tzw. pandemii, odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021. Takie działania są prowadzone na szczeblu rządowym. Należy w tym miejscu zauważyć iż podejmowanie przez Radę Gminy stanowiska w formie uchwały w zakresie określonym w omawianej petycji pozbawione jest podstawy prawnej, a Rada Gminy musi działać w granicach upoważnienia ustawowego. Występowanie do Rządu RP o podjęcie określonych w petycji działań nie wpisuje się w uprawnienia stanowiące i kontrolne Rady Gminy.

Komisja w toku prowadzonego postępowania stwierdziła, że rada gminy może podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Tymczasem żaden z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, a w szczególności art. 7, nie obejmuje swym zakresem ani recenzowania („uznawania za niedopuszczalne”) działań innych organów administracji publicznej, czy to na szczeblu krajowym, czy tym bardziej zagranicznym, ani podejmowania jakichkolwiek działań władczych względem organów administracji centralnej („uznania za zasadne i nieodzowne”), by Rząd RP podjął określone przez składających petycję działania). Powołanie na art. 63 Konstytucji RP nie daje takiego uprawnienia gdyż nie może stanowić samodzielnej podstawy prawnej rozstrzygnięcia. Tak podjęta uchwała wykraczałaby poza zakres zadań gminy, a zatem byłaby niezgodna z obowiązującym prawem. Organ władzy publicznej działa wyłącznie w ramach i w granicach prawa, co oznacza, że może on podejmować tylko te działania, na które prawo wprost jemu zezwala.

Ogłoszony przez Rząd RP Narodowy Program Szczepień przeciw Covid-19, zakłada że szczepienia te mają charakter dobrowolności.

W odniesieniu do złożonej petycji - tak jak w przypadku innych podań - organy muszą przestrzegać z urzędu swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje w zakresie spraw będących w ich kompetencjach.  Nie zmienia tego sama możliwość podejmowania przez Radę Gminy stanowisk lub apeli, gdyż delegacja do podejmowania przez Radę działań niewładczych np. niewiążących stanowisk wynika jedynie ze statutu i nie tworzy podstawy materialnoprawnej do podjęcia w niniejszej sprawie wiążącego rozstrzygnięcia. W tym przypadku Rada Gminy mogłaby podjąć uchwałę jedynie w tym trybie.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stoi jednak na stanowisku, że w powyższej sprawie kwestie odpowiedzialności regulują przepisy rangi ustawowej, w związku z tym  w ocenie Komisji podjęcie uchwały w powyższej sprawie jest niezasadne.

Wobec powyższego Komisja Skarg Wniosków i Petycji wnosi o nieuwzględnienie petycji przez Radę Gminy Kłomnice.