artykuł nr 1

Uchwała Nr 241/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2021

Uchwała Nr 241/XXVII/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm. ) oraz art. 223 §1, art. 244 § 2, art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

Rada Gminy Kłomnice, uchwala co następuje:

§ 1. Wniosek Pana J.N. z dnia 02.02.2021 roku dotyczący zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Kłomnice w sposób umożliwiający budowę na działce o nr. ewid. 617 w miejscowości Konary farmy fotowoltaicznej o mocy powyżej 100kW rozpatruje się negatywnie.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice do powiadomienia Wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku poprzez przesłanie odpisu uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Pismem z dnia 02.02.2021 roku wnioskodawca zwrócił się do Rady Gminy Kłomnice o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Kłomnice w sposób umożliwiający budowę na terenie na działce o nr. ewid. 617 w miejscowości Konary farmy fotowoltaicznej o mocy powyżej 100kW.

Jak wynika z treści art. 242 § 1 Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. Również z przepisów art 18 b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że rada gminy rozpatruje wnioski oraz petycje składane przez obywateli w tym celu powołuje komisję skarg wniosków i petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 03.03.2021 r. odbyła posiedzenie, na którym zapoznała się z treścią w/w wniosku ustalając co następuje:

Wnioskodawca złożył wniosek o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Kłomnice w sposób umożliwiający budowę farmy fotowoltaicznej o mocy powyżej 100kW,  w miejscowości Konary na działce nr ewid. 617.

Dla terenu obejmującego obszar całej gminy Kłomnice Rada Gminy Kłomnice przyjęła uchwałę nr 307.XLI.2018 z dnia 23.03.2018r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kłomnice.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi dokument określający długofalową politykę przestrzenną prowadzoną na terenie danej gminy. Jest dokumentem obligatoryjnym, sporządzanym dla terenu całej gminy. Zadaniem studium jest diagnoza stanu istniejącego w gminie na różnych płaszczyznach m.in. środowiskowej, społecznej, technicznej, kulturowej oraz wyznaczenie na tej podstawie kierunków zagospodarowania terenu, co wiąże się także z szeregiem innych wskazań wynikających z właściwości danego obszaru.

Podjęcie uchwały w sprawie studium poprzedzone było szeregiem konsultacji społecznych oraz możliwością składania wniosków przez mieszkańców. Biorąc pod uwagę wnioski złożone przez mieszkańców gminy Kłomnice, które dotyczyły ograniczenia możliwości lokalizacji urządzeń ze źródeł energii odnawialnej w obowiązującym studium nie wyznaczono obszarów, na których miałyby być rozmieszczone urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW.

Wobec powyższego oraz biorąc pod uwagę względy ekonomiczne Komisja Skarg Wniosków i Petycji zajęła stanowisko o negatywnym rozpatrzeniu w/w wniosku uznając za zasadne pozostawienie w dotychczasowym kształcie zapisów studium dotyczących urządzeń wytwarzających energię w odnawialnych źródeł o mocy powyżej 100kW.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi j.w. o negatywnym rozpatrzeniu wniosku w w/w sprawie oraz wnosi o uwzględnienie ww. stanowiska przez Radę Gminy Kłomnice.

Rada Gminy Kłomnice podziela argumenty Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i rozpatruje wniosek negatywnie.