artykuł nr 1

Uchwała Nr 228/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2021

Uchwała Nr 228/XXVII/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zmiany w Budżecie Gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 i pkt. 10, art. 51 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz art 89 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 218, art.220, art. 221, art.222, art. 235, art 236 art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

 

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale nr 205/XXV/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy na 2021r. następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem środków na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19-  6060,00 zł.; na transport dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punku szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – 34 656,00 zł.; dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 39 624,00 zł.; dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 21 597,00 zł. oraz bieżącą realizacją budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2) zmniejsza się dochody w związku z otrzymaniem pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr  ST3.4750.2.2021 o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej  - 74 616,00 zł. oraz bieżącą realizacją budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

3) zwiększa się wydatki w związku z otrzymaniem środków na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19-  6060,00 zł.; na transport dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punku szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – 34 656,00 zł.; dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 45 040,00 zł.; dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 21 597,00 zł. oraz bieżącą realizacją budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:
Załączniki nr 1 i 247 KB