artykuł nr 1

Uchwała Nr 225/XXVI/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 02.02.2021

Uchwała Nr 225/XXVI/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa na 2021 rok

Na podstawie art.21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020, poz.713 z późn. zm.), § 49 ust.1 Uchwały Nr 359.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Kłomnice (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2018r. poz.6703 z późn.zm.) oraz § 1 Uchwały nr 6/II/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa

Rada Gminy Kłomnice
uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić plan pracy Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa Rady Gminy Kłomnice na 2021 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się Przewodniczącemu Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa Rady Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Złącznik15 KB