artykuł nr 1

Uchwała Nr 219/XXVI/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 02.02.2021

UCHWAŁA NR 219/XXVI/2021

RADY GMINY KŁOMNICE
z dnia 2 lutego 2021 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie, na rok 2021.

 

 

Na podstawie art. 10 w związku z art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz.713 z poźn. zm. ) oraz art 216 ust.2 pkt.5 i art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm. ).

 

Rada Gminy Kłomnice

uchwala:

 

§ 1. Udzielić pomocy finansowej w kwocie 3 900,00 zł w postaci dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kłomnice na rok 2021 dla Miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie w 2021 roku.

 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Kłomnice, udzielającą pomocy finansowej, a Miastem Częstochowa.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Uchwała dotyczy udzielenia dotacji dla miasta Częstochowa na dofinansowanie działań Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi ( izby wytrzeźwień) w stosunku do osób tam przebywających, zamieszkujących na terenie gminy Kłomnice.

 

Stosownie do art. 39 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi gmina może zlecić wykonywanie zadań izby wytrzeźwień innej placówce lub utworzyć taką placówkę. Najbliższa izba wytrzeźwień dla mieszkańców gminy znajduje się w Częstochowie w związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.