artykuł nr 1

Uchwała Nr 218/XXVI/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 02.02.2021

Uchwała Nr 218/XXVI/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 205/XXV/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 i pkt. 10, art. 51 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz art 89 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 218, art.220, art. 221, art.222, art. 235, art 236 art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale nr 205/XXV/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy na 2021r. następujące zmiany:

1) 1.zwiększa się przychody o kwotę 58 011,06 zł. zł. w związku z niewykorzystaniem w roku poprzednim środków pieniężnych z programu PARPA  oraz zakończeniem realizacji projektu POWER  przez Szkołę Podstawową w Kłomnicach  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. zwiększa się dochody o kwotę 1 990 896,02 zł. w związku z realizacją projektu  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn „Pracuje się lepiej”– 161 744,00 zł. oraz projektu pn. „ Nowa szansa na zmianę - Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach” – 1 829 152,02 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. zwiększa się wydatki o kwotę 2 048 907,08 zł. w związku z realizacją projektu  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn „Pracuje się lepiej”– 161 744,00 zł. , projektu pn. „ Nowa szansa na zmianę-Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach” – 1 829 152,02 zł. oraz  z niewykorzystaniem w roku poprzednim środków pieniężnych z programu PARPA  - 36 320,47 zł. i zakończeniem realizacji projektu POWER  przez Szkołę Podstawową w Kłomnicach – 21 690,59 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

2) ustala się deficyt w wysokości 142 185,74 zł., który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 142 185,74 zł.

3) § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2) "wydatki majątkowe w wysokości  6 662 912,00 zł, w tym:

a) wydatki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych 562 255,00 zł. ( rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Kłomnice)

b) wydatki na programy finansowane z udziałem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 740 908,00 zł."

4) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3 536 713,58 zł
(w tym środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 562 255,00 zł.) oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3 394 527,84 zł. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały zawiera plan przychodów i rozchodów budżetu gminy.”;

5) § 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„ Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 5500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.;

6) Dotychczasowy paragraf § 15, staje się § 16.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:
Załączniki187 KB