artykuł nr 1

Uchwała Nr 200/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.12.2020

Uchwała Nr 200/XXIV/2020
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm. ), art. 8, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2019r. poz.1170), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia  23 lipca 2020r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021r. (M.P.2020 poz. 673), Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021r. ( M.P.2020.1002)

Rada Gminy Kłomnice
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   410,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 700,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton   820,00 zł

2) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

 

Nie mniej niż

 

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

 

Stawka podatku w złotych

12

15 i więcej

15

400,00

560,00

560,00

1240,00

 

 

3 osie

 

Stawka podatku w złotych

12

23 i więcej

23

660,00

1 010,00

1010,00

1560,00

 

 

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

29 i więcej

29

1 030,00

1 630,00

1 630,00

2 410,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 960,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

w tonach

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

31 i więcej

31

  560,00

  1 384,00

910,00

1 910,00

 

3 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

40 i więcej

40

1 220,00

1 690,00

1 700,00

2 510,00

4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - przyczepy lub naczepy   562,00 zł

5) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

25 i więcej

25

330,00

380,00

480,00

560,00

 

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

38 i więcej

38

840,00

1126,00

1 280,00

1 680,00

 

3 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

38 i więcej

38

668,00

922,00

940,00

1 270,00

     

6) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Mniejszej niż 22 miejsca

Równej lub większej niż 22 miejsca

Stawka podatku w złotych

740,00

1 000,00

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 112/XIV/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4. 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.